">
تلویزیون چکاد

خانه نشین شدن خبرنگاران خانم پس از بسته شدن دروازه های رسانه ها در هرات

148

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.