">
تلویزیون چکاد
مرور

ویدئو

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در آگاهی دینی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند مردم را آگاه سازند.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: یاد گیری و کسب آگاهی از فرهنگ های جوامع دیگر می تواند به ما کمک کند تا سطح فرهنگ جامعه خود را ارتقاء بدهیم. یک…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: اموال عمومی و عامه دارای های یک کشور هستند. شهروند خبرنگاران می توانند با تهیه گزارش های متنوع مردم را به حفظ…