">
تلویزیون چکاد

شهروند خبرنگار

52

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در روشن گری فکری. شهروند خبرنگاران با فعالیت های خود چطور می توانند مردم را به روشنگری و تغییر دیدگاه در مورد نسبت به زندگی کنند. که چطور می شود مدرن فکر کرد. از خرافات و فکر های کهنه دوری کرد و با دید بازتر به زندگی نگاه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.