">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: چطور می توانیم فرهنگ بد ازدواج اجباری را با فعالیت شهروند خبرنگاری اصلاح کنیم. شهروند خبرنگاران چطور می توانند…