">
تلویزیون چکاد
مرور رده

گزارش

بازار کساد املاک در هرات 

شماری از دارنده گان دفاتر رهنمای معاملات در هرات میگویند به دلیل فقر اقتصادی مردم توان خرید ملک را از دست داده اند. مسئولان دفاتر…