">
تلویزیون چکاد
مرور رده

شهروند خبرنگار

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: در زمان حال که مردم بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. ما شهروندان به عنوان شهروند خبرنگاران چطور می…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در مشارکت شهروندان برای حفظ آبدات تاریخی چی است و چطور می توانند شهروندان را تشویق به…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: رعایت حقوق شهروندی چه نقشی در رشد و ارتقا یک جامعه دارد؟ یک شهروند خبرنگار چطور می تواند در این زمینه فعالیت…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: ما چطور می توانیم فرهنگ مهربانی را در جامعه خود ترویج نمایم و شهروند خبرنگاران چه نقشی در نهادینه سازی آن دارند؟…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند به فرهنگ مشارکت مردم در نظم اجتماعی کمک کنند؟ و نقش آنها در ترویج آن چیست؟

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج کمک به نیازمندان در شرایط بد اقتصادی و یک شهروند خبرنگار می تواند فرهنگ کمک به…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگار در استفاده درست از اینترنت برای آگاهی دهی در جامعه. اینکه اینترنت باعث آگاهی و ارتقاء دانش…