">
تلویزیون چکاد
مرور رده

تلویزیون

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: چطور می توانیم فرهنگ بد ازدواج اجباری را با فعالیت شهروند خبرنگاری اصلاح کنیم. شهروند خبرنگاران چطور می توانند…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: فعالیت یک شهروند خبرنگار چطور می تواند باعث کاهش خشونت خانوادگی شود. چه تاثیر روی زندگی زنان دارد و یک شهروند…

شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در روشن گری فکری. شهروند خبرنگاران با فعالیت های خود چطور می توانند مردم را به روشنگری و…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: آیا یک شهروند خبرنگار تنها باید عکس و ویدئو تهیه کند ویا می تواند با نوشتن و یا ضبط صدا هم گزارش تهیه کند. نوشتن…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور باید در زمان تهیه یک گزارش مسایل امنیتی جان خود را رعایت کنند. یک شهروند خبرنگار نباید…