">
تلویزیون چکاد
مرور رده

تلویزیون

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: آیا یک شهروند خبرنگار می تواند یک خبرنگار حرفه ی باشد؟ یک شهروند خبرنگار یک خبرنگار حرفه ی نیست اما می تواند نقش…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج مثبت گرایی و مثبت اندیشی در جامعه طوری که مردم مثبت اندیش باشند و از افکار منفی که…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در آگاهی دینی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند مردم را آگاه سازند.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: یاد گیری و کسب آگاهی از فرهنگ های جوامع دیگر می تواند به ما کمک کند تا سطح فرهنگ جامعه خود را ارتقاء بدهیم. یک…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: اموال عمومی و عامه دارای های یک کشور هستند. شهروند خبرنگاران می توانند با تهیه گزارش های متنوع مردم را به حفظ…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: خبر درست و واقعی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند با استفاده از فعالیت شهروند خبرنگاری اقدام به تولید خبر…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و…