">
تلویزیون چکاد
مرور رده

تلویزیون

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در آگاهی دینی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند مردم را آگاه سازند.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: یاد گیری و کسب آگاهی از فرهنگ های جوامع دیگر می تواند به ما کمک کند تا سطح فرهنگ جامعه خود را ارتقاء بدهیم. یک…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: اموال عمومی و عامه دارای های یک کشور هستند. شهروند خبرنگاران می توانند با تهیه گزارش های متنوع مردم را به حفظ…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: خبر درست و واقعی چیست و شهروند خبرنگاران چطور می توانند با استفاده از فعالیت شهروند خبرنگاری اقدام به تولید خبر…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ ورزش برای سلامتی. اینکه شهروندان باید در هر سن و از هر جنسیتی ورزش کنند و…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند فرهنگ غذای سالم را ترویج کنند. غذای سالم عبارت از رعایت در استفاده از غذا های…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چگونه می توانند برای کاهش استرس راهکار بدهند و در جامعه نقش موثری داشته باشند.

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: آیا یک داکتر میتواند شهروند خبرنگار باشد و برای آگاهی دهی سلامت عمومی در جامعه نقش داشته باشد؟