">
تلویزیون چکاد

برنامه شهروند خبرنگار

26

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگار در استفاده درست از اینترنت برای آگاهی دهی در جامعه. اینکه اینترنت باعث آگاهی و ارتقاء دانش در یک جامعه شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.