آرشیو "شهروند خبرنگار"

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در نهادینه ساختن قوانین مهمان : نجیب صدیقی – مسئول فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: بی توجهی نسبت به سیمای شهر مهمان : سید اشرف سادات – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع: انتخابات ۱۳۹۷ از دیدگاه شهروندان  و شهروند خبرنگاران   مهمان برنامه: سید جواد حسینی – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار    

شهروند خبرنگار    

موضوع: نقش مردم در پروسه انتخابات   مهمان برنامه: احمد مرید پویش – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در ایجاد انگیزه برای اشتراک در انتخابات ۱۳۹۷ مهمان : جواد عمید – هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی هرات   ...

شهروند خبرنگار   

شهروند خبرنگار   

  موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران برای بوجود آوردن صلح مهمان برنامه: غلام فاروق راسب – مسئول موسسه آموزش و تحقیق برای صلح   ...

شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران  در آگاهی دهی مسایل صحی یا صحت   مهمان برنامه: داکتر رامز – مسئول پروگرام های آگاهی دهی و ارتباطات ریاست صحت عامه هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در کاهش استفاده از مواد مخدر   مهمان : آقای حیدری – سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در حمایت از خانواده های قربانیان تروریزم   مهمان : داد محمد واحدی – مسئول بخش آموزش های کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات   ...

برنامه شهروند خبرنگار

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع: نقش شهروند خبرنگاران و جوانان برای تامین صلح   مهمانان : یماء امینی – مسئول دارالنشای کمیته صلح ولایتی هرات   ...