">
تلویزیون چکاد
مرور

ویدئو

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: در زمان حال که مردم بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. ما شهروندان به عنوان شهروند خبرنگاران چطور می…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: نقش شهروند خبرنگاران در مشارکت شهروندان برای حفظ آبدات تاریخی چی است و چطور می توانند شهروندان را تشویق به…

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: رعایت حقوق شهروندی چه نقشی در رشد و ارتقا یک جامعه دارد؟ یک شهروند خبرنگار چطور می تواند در این زمینه فعالیت…