">
تلویزیون چکاد
مرور برچسب

برنامه شهروند خبرنگار

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: یک شهروند خبرنگار چطور می تواند با فعالیت شهروند خبرنگاری باعث رشد نقش زنان در افزایش سطح آگاهی در جامعه شود

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع این برنامه: شهروند خبرنگاران چطور می توانند به ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین زنان جامعه کمک کنند