مرکز پژوهشی پورتال اینترنتی سوپرجاب.رو در بین نمایندگان حرفه های مختلف یک نظرسنجی به انجام رساند تا معلوم شود کدام متخصصان بیش از دیگران به تنبلی کشش دارند و با کمال میل به تنبلی خود اعتراف می کنند.
بطورکلی شرکت کنندگان نظرسنجی تمایل زیادی در اعتراف به تنبلی خود در کار نشان ندادند. ۱۵۰ نفر از هر ۳۲ حرفه محبوب در بازار کار روسیه از تمام مناطق فدرال کشور در نظرسنجی شرکت کردند.
برنامه نویسان در بین نظرخواهی شدگان سوپر جاب. رو بیش از دیگران خود را تنبل نامیدند۳۳ درصد کل شرکت کنندگان در نظرسنجی این حرفه، دزاینرها با ۳۲ درصد و سیس ادمین مدیر سیستم با ۳۱ درصد در جای دوم و سوم قرار گرفتند.
پژوهشگران متذکر شدند که نمایندگان تمام حرفه ها تمایل زیادی به اعتراف به تنبلی نشان نمی دهند و فقط یک سوم نظرخواهی شدگان شجاعت بخرج دادند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: