یادداشت تفاهم در مورد برگشت مهاجرین که پیش از این از سوی وزارت امور مهاجرین و دولت سوئد ترتیب شده بود از سوی پارلمان رد شد.
این یادداشت تفاهم که از سوی وزارت امور مهاجرین کشور و دولت سوئد ترتیب و تایید شده بود برای تایید نهایی به پارلمان فرستاده شد که بعد از بررسی از سوی کمیسیون امور بین المللی این نهاد، به جلسه عمومی پارلمان ارائه شد.
این یادداشت تفاهم در نهایت با رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس رد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: