در پی افزایش اعتراض ها به اسکناس هایی که در تولید آنها از چربی حیوانات استفاده شده، بانک انگلستان اعلام کرد مواد سازندۀ این اسکناس های پنج پوندی را تغییر می دهد.
تولید این اسکناس ها اعتراض گیاهخواران را برانگیخته بود و بیش از صد هزار نفر با امضای طوماری خواستار متوقف کردن تولید این نوع اسکناس ها شده اند.
بانک مرکزی انگلستان در همین رابطه بیانیه ای را منتشر و در آن تاکید کرده است که از وجود چربی حیوانات در مادۀ سازندۀ این اسکناس ها اطلاعی نداشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: