NRC: از هر ده زن پناهنده افغان، هشت تن‌شان سند هویت یا تذکره ندارند

NRC: از هر ده زن پناهنده افغان، هشت تن‌شان سند هویت یا تذکره ندارند

شورای نروژ برای پناهجویان موسوم به NRC، در گزارشی گفته است : بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر ده زن پناهنده، هشت تن‌شان سند هویت یا تذکره ندارند. این شورا می‌افزاید : عدم دسترسی به سند هویت، مانع دسترسی زنان به تعلیم و تربیه،...