متوقف شدن پرواز هواپیماهای ATR از سوی شرکت بین المللی هوایی پاکستان

متوقف شدن پرواز هواپیماهای ATR از سوی شرکت بین المللی هوایی پاکستان

شرکت هوایی بین المللی پاکستان، پرواز هواپیماهای ATR را در این کشور متوقف کرد. شرکت بین المللی PIA تمامی پروازهای هواپیماهای ATR را در این کشور بخاطر آنچه عوارض تخنیکی این طیاره‌ها خوانده، منع قرار داده‌است. این شرکت، روز...