۹۰ دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی از کلینیک حقوقی هرات سند فراغت گرفتند

۹۰ دانشجوی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی از کلینیک حقوقی هرات سند فراغت گرفتند

۹۰ تن از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات روز گذشته از کلینیک حقوقی این دانشگاه سند فراغت دریافت کردند. عبدالرحمن سلیم استاد کلینیک حقوقی دانشگاه هرات در این باره گفت این دوره بیست و چهارمین دوره فراغت...