۸۰۰۰ هزار خانواده، آواره از جنگ‌های ۱۵ روز اخیر در کشور

۸۰۰۰ هزار خانواده، آواره از جنگ‌های ۱۵ روز اخیر در کشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید ۸۰۱۵ خانواده در نتیجه جنگ‌های جاری آواره شده‌اند. محمد عمر محمدی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک نشست خبری در کابل گفت ۸۰۱۵ خانواده در نتیجه تشدید جنگ ها در ۱۵...