۲۲ قابله آماده خدمت در مراکز درمانی غور شدند

۲۲ قابله آماده خدمت در مراکز درمانی غور شدند

۲۲ دختر امروز از مرکز تربیوی انکشاف افغانستان سند فراغت در رشته قابلگی دریافت کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با تلویزیون چکاد گفت:" این ۲۲ دختر بعد از تکمیل دوره ۱۲ ساله مکتب در این مرکز ثبت نام کردند و با...