۲ تولید کننده مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

۲ تولید کننده مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

پولیس هرات دو فرد را در ولسوالی غوریان به دلیل ساخت مواد مخدر نوع شیشه بازداشت و به پنجه قانون سپرد. عبدلرؤف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت: این دو فرد در خانه خود اقدام به ساخت مواد مخدر نوع شیشه می کردند که به همین جرم از...