۱۶۰۰ کیلو گرام مواد مخدر به دست پولیس هرات افتاد

۱۶۰۰ کیلو گرام مواد مخدر به دست پولیس هرات افتاد

پولیس هرات امروز یک محموله یک هزار وشش صد کیلوگرام تریاک را دریک کمین درشاهراه بدست آورد فرمانده امنیه هرات گفت که قاچاق بران قصد انتقال این مواد مخدر را به خارج از کشور داشتند. پولیس هرات می گوید این بزرگترین دست آورد...