۱۰۸ ساتنمن سند فراغت گرفتند

۱۰۸ ساتنمن سند فراغت گرفتند

امروز طی محفلی ۱۰۸ ساتنمن از یک دوره آموزشی سند فراغت به دستاوردند. امروز طی مراسمی ۱۰۸ ساتنمن پولیس از سوی مرکز تربیوی پولیس ملی زون ۶۰۶ انصار سند فراغت بدست آوردند. در این محفل شماری زیادی از مسولین مرکز تربیوی پولیس...