ﺟﻠﺴﻪیی فوق العاده اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﻫﺮاﺕ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺷﺪ

ﺟﻠﺴﻪیی فوق العاده اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﻫﺮاﺕ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺷﺪ

جلسه‌یی فوق العاده امنیتی، تحت ریاست محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات، قبل از ظهر امروز تدویر یافت.   به اساس خبرنامه‌ای مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات،  در این جلسه موضوع امنیت شهر و ولسوالی‌ها به بررسی گرفته...