۸ پروژه انکشافی در ولایت نیمروز به بهره‌برداری رسید

۸ پروژه انکشافی در ولایت نیمروز به بهره‌برداری رسید

مسئول ساحه ای برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت نیمروز گفت که ۸ پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از ۳ میلیون افغانی در برخی از ولسوالی‌های آن ولایت به بهره‌برداری سپرده‌شده است که از مزایای این...