۸۵ عضو سازمان ملل موافق به برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران اند

۸۵ عضو سازمان ملل موافق به برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران اند

بر بنیاد گزارش‌ها کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد ۲۵عقرب ، با ۸۵ رای موافق، خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر، و نیز انجام انتخاباتی شفاف در سال آینده در ایران شده‌است. ایران متن قطعنامه ارائه‌شده را رد کرده و...