۷۰ درصد سرمایه‌گذاران شمالی، کشور را ترک کردند

۷۰ درصد سرمایه‌گذاران شمالی، کشور را ترک کردند

شهاب‌الدین بارو رییس گمرک شیرخان بندر گفته است عواید هرماه شیرخان بندر در مقایسه به ماه‌های پیش از جنگ قندوز ۸۳ میلیون افغانی کاهش‌یافته است و در دو ماه اخیر درآمد این بندر ۱۰۲ میلیون افغانی کم شده است. این مقام در مورد...