۷۰۰ میلیون دختر در جهان قربانی ازدواج زیر سن شده اند

۷۰۰ میلیون دختر در جهان قربانی ازدواج زیر سن شده اند

سازمان های حامی کودکان به شمول بخش آلمانی سازمان "پلان انترنشنل" به مناسبت روز بین المللی کودک دختر، از وضعیت دشوار دختران هشدار داده و گفته اند که در سرتاسر جهان حدود ۶۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم اند. براساس...