۶ عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رأی تأیید گرفتند

۶ عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رأی تأیید گرفتند

مجلس نمایندگان به شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی رأی اعتماد داده و این دو نهاد را ازلحاظ کارمند، تکمیل ساختند. محمدقاسم هاشم زی، غزال حارث، عبدالله شفایی، محمد عارف حافظ، سید ابوبکر متقی و...