۶ تروریست در گذره بازداشت شدند

۶ تروریست در گذره بازداشت شدند

در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی گذره ۶ تن به اتهام نگهداری سلاح و مهمات بازداشت شدند. این عملیات که از سوی پولیس ملی، ارتش ملی و امنیت ملی در روستای سیاوشان آن ولسوالی راه اندازی گردیده بود، یک میل سلاح...