۶۶ مجسمه‌ گرگ در مخالفت با نژادپرستی در آلمان برپا شد

۶۶ مجسمه‌ گرگ در مخالفت با نژادپرستی در آلمان برپا شد

یک هنرمند آلمانی مجسمه‌هایی به قامت گرگ‌های درنده ساخته و در میدان اصلی شهر درسدن به تماشای عموم گذاشته است. او اثر هنری خود را، موضع‌گیری علیه طرفداران احزاب راست افراطی و مخالفان پناهجویان توصیف کرده است. راینر...