۵۰۰ خانواده از مهاجران افغان به کشور بازگشتند

۵۰۰ خانواده از مهاجران افغان به کشور بازگشتند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور اعلام کرد که در جریان هفته روان حدود ۵۰۰ خانواده مهاجر افغان در پاکستان، به گونه دواطلبانه به کشور باز گشته اند. غلام حیدر فقیرزی، رییس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت ننگرهار گفته...