۴.۷ میلیون کودک در کشور واکسن فلج اطفال/پولیو می‌شوند

۴.۷ میلیون کودک در کشور واکسن فلج اطفال/پولیو می‌شوند

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در فصل گرما، به همکاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان صحی جهان، ۴.۷ میلیون کودک در برابر بیماری فلج اطفال/پولیو واکسن خواهند شد. این وزارت در خبرنامه‌ای که منتشر کرده گفته...