۴ پروژه انکشافی در نیمروز به بهره برداری سپرده شد

۴ پروژه انکشافی در نیمروز به بهره برداری سپرده شد

مسئول ساحه‌ای برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت نیمروز می‌گوید که ۴ پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از یک میلیون افغانی در ولسوالی‌ کنگ آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است. ریاست رسانه‌های...