۳ فرد تقنگدار در ولسوالی کرخ هرات کشته شدند

۳ فرد تقنگدار در ولسوالی کرخ هرات کشته شدند

نیروهای پولیس ملی و ارتش ملی در روستاهای ولسوالی کرخ روز گذشته عملیات مشترک خود را آغاز کردند. این عملیات تحت فرماندهی عبدالغنی عمرزاد آمریت امنیت و سرپرست فرمانده امنیه هرات آغاز گردید. سرتیپ/ برید جنرال اختر محمد همدم...