۳ سارق مسلح به دام پولیس هرات افتادند

۳ سارق مسلح به دام پولیس هرات افتادند

پولیس ولسوالی انجیل روز گذشته ۳ سارق مسلح را بازداشت کرد. طبق خبر دیگر از هرات روز گذشته پولیس ولسوالی‌های شیندند و پشتون زرغون ۳ ماین کناره جاده‌ای را باقدرت تخریبی بالا خنثی کردند. در خبرنامه دفتر رسانه‌های فرماندهی...