۱۰ تفکر خطرناکی که باید از آنها دوری کنید ؛ کدام ها اند ؟

۱۰ تفکر خطرناکی که باید از آنها دوری کنید ؛ کدام ها اند ؟

می‌بایست افراد خطرناک و استرس‌زا را از زندگی خود دور کنیم.تمرکز بر اولویت‌ها و خلاص شدن از شر این افراد می‌تواند برای پیشرفت ما مفید باشد. اما در ابتدا باید این افراد را شناسایی کنیم. منظور از فرد در این مقاله تفکرات...