۳۰ قانون جهانی موفقیت

۳۰ قانون جهانی موفقیت

حداقل ۹۵ درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم. ۱ - قانون انگیزه هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه...