۱۵ دیپلمات افغان برای آموزش راهی مسکو شدند

۱۵ دیپلمات افغان برای آموزش راهی مسکو شدند

سفارت روسیه در کابل قرار است پانزده دیپلمات افغان را برای آموز‌ش‌های بیشتر به مسکو، مرکز این کشور بفرستد. سفیر روسیه در کابل گفت که فرستادن این دیپلمات‌ها بخشی از تلاش‌های روسیه به هدف تقویت رابطه‌ی دیپلماتیک میان...