۱۵ افسر مبارزه با مواد مخدر برای فراگیری آموزش مسلکی به ایران اعزام شدند

۱۵ افسر مبارزه با مواد مخدر برای فراگیری آموزش مسلکی به ایران اعزام شدند

برای دومین بار در سال جاری ۱۵ افسر رده میانی مبارزه با مواد مخدر برای فراگیری آموزش‌ مسلکی به ایران اعزام شدند. رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان گفت : برای دومین بار در سال جاری ۱۵ افسر رده میانی مبارزه با مواد...