۱۵۰۰ آموزگار در نیمروز اعتصاب کاری کردند

۱۵۰۰ آموزگار در نیمروز اعتصاب کاری کردند

صدها آموزگار در ولایت نیمروز از دو روز به این طرف، به دلیل عدم پرداخت معاش امتیازی شان اعتصاب کاری کرده اند. بیش از ۱۵۰ مکتب در نیمروز به روی دانش آموزان مسدود شده و آموزگاران این مکاتب هشدار داده اند تا زمانیکه دولت به...