۱۳ نفر در تصادف اتوبوس گردشگری در جنوب کالیفرنیا کشته شدند

۱۳ نفر در تصادف اتوبوس گردشگری در جنوب کالیفرنیا کشته شدند

گزارش ها از کالیفرنیا حاکیست که حداقل ۱۳ نفر در جنوب این ایالت در اثر برخورد یک اتوبوس گردشگری با یک کامیون کشته شده اند. اتوبوس از پشت به یک کامیون برخورد کرد و بخش جلویی آن له شد. حدود ۳۰ مسافر هم در بیمارستان بستری شده...