یک رویداد ترافیکی در هرات ۱۱ تن را زخمی ساخت

یک رویداد ترافیکی در هرات ۱۱ تن را زخمی ساخت

در نتیجۀ یک رویداد ترافیکی در مسیر جاده هرات تورغندی ۱۱ تن زخم برادشتند. محمد رفیق شیرزی مدیراداری بیمارستان مرکزی هرات می گوید ظهر امروز ۱۱ فرد مجروح را از این منطقه به بیمارستان مرکزی انتقال دادند. به گفته ای وی این...