یک افغان قهرمان نیویورک شد

یک افغان قهرمان نیویورک شد

پولیس نیویورک دو تن از ماموران خود را که یکی از آن‌ها افغان است به‌خاطر عمل شجاعانه آن‌ها تقدیر کرده و لقب قهرمان را به آن‌ها داد. افسر حمید آرمانی که از مدت ده سال به این طرف به آمریکا مهاجرت کرده و به عنوان پولیس در آن...