یونسکو: ۸۰ درصد زنان افغان بی سواد اند

یونسکو: ۸۰ درصد زنان افغان بی سواد اند

دنیلو پدیلا، رییس تعلیم و تربیه سازمان بین المللی یونسکو در افغانستان می گوید که آمار بی سوادی در میان زنان افغان ۸۰ درصد است. وی در برنامه گرامیداشت از روز جهانی سواد امروز در کابل گفت، آمار بی سوادی در میان مردان افغان...