“یلدا ناطق” ریاست دوره ای مجمع کشورهای رو به انکشاف را به دست گرفت

“یلدا ناطق” ریاست دوره ای مجمع کشورهای رو به انکشاف را به دست گرفت

افغانستان برای اولین بار موفق شد که ریاست دوره ای مجمع کشورهای رو به انکشاف در سازمان جهانی هوانوردی ملکی را مدیریت کند. به تازگی “یلدا ناطق” نماینده افغانستان در سازمان جهانی هوانوردی ملکی به عنوان رییس دوره ای مجمع...