اتمر: نیروهای افغان در پیکار با هراس‌افگنی باید تقویت شوند

اتمر: نیروهای افغان در پیکار با هراس‌افگنی باید تقویت شوند

مشاور امنیت ملی کشور که در نشست امنیتی آسیا در هند شرکت کرده گفته است که بخاطر مهار تهدیدهای هراس‌افگنان در منطقۀ باید نیروهای افغان تمویل و تجهیز شده‌اند. محمد حنیف اتمر در نزدهمین کنفرانس امنیتی در انستیتوت مطالعات...