یازده عامل مهم “قانون جذب” برای زندگی بهتر

یازده عامل مهم “قانون جذب” برای زندگی بهتر

روانشناسان، متفکران عصر جدید و رهبران مذهبی، سال‌های متمادی است که در مورد مسألۀ " قانون جذب " صحبت می‌کنند؛ اما درواقع این قانون پس از انتشار کتاب "راز " در سال ۲۰۰۶ محبوبیت خود را در میان عموم مردم بازیافت. قانون جذب...