یاد بگیریم که با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟

یاد بگیریم که با وسواسی‌ها چگونه برخورد کنیم؟

رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد؛ مهارت هایی که بایستی از افراد متخصص یادگرفته شود نه از طریق برداشت‌های عامیانه و غیر تخصصی. رفتار با هر بیماری نیاز به مهارت های خاص خود را دارد. با توجه به شیوع نسبتاً...