یاد بگیرید انسان‌های موفق برای مدیریت زمان چه می‌کنند

یاد بگیرید انسان‌های موفق برای مدیریت زمان چه می‌کنند

افراد موفق در استفاده از زمان بسیار متفاوت عمل می‌کنند. آن‌ها می‌دانند منابعی مانند پول و سرمایه قابل ‌برگشت هستند، ولی زمان ارزشمندترین سرمایه غیرقابل‌ بازگشت است. اگر دیدگاه شما نسبت به زمان عوض شود می‌تواند تاثیر...